D型散热器

 

装风扇后长度需加上45mm,以上负载实际电流以YM-Y型散热器一端安装一只45mm×120mm×120mm(厚×长×宽)的冷却风扇计算.
系列型号 负载电流 负载电压 控制电流 控制电压 通态压降 断态漏电流 关断时间 绝缘电压 工作温度
XMD5-W                  
                   
XMD2-L